Το Πρόγραμμα “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον Τομέα των Μεταφορών από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και CEF, περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και μεταφορικών συστημάτων που να υπηρετούν τον πολίτη.

Δεδομένης της σημαντικότητας του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο των εμπλεκόμενων κοινωνικοοικονομικών φορέων, όσο και των πολιτών, με στόχο την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων τους, οι οποίες με την σειρά τους θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση της στρατηγικής και των δράσεων του Προγράμματος “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ”.

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ