Η Προτεραιότητα 01 (Π 01) αφορά σε παρεμβάσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς για την βελτίωση της αστικής κινητικότητας. Κύρια στόχευση αποτελεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης μέσω της αύξησης των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον, της ενίσχυσης της μετάβασης στην ηλεκτρική κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών και της δημιουργίας συνθηκών για έξυπνα και βιώσιμα αστικά δίκτυα.

Π/Υ: 501.915.518 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ