Η Προτεραιότητα 02 (Π 02) αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας. Κύρια στόχευση αποτελεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης, μέσω του εκσυγχρονισμού των στόλων και του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών -εν γένει- στο αστικό περιβάλλον, επιτρέποντας τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και τη δημιουργία συνθηκών για έξυπνα και βιώσιμα αστικά δίκτυα.

Π/Υ: 256.000.000 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ