Η Προτεραιότητα 07 (Π07) περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών μέσω της διασύνδεσης του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου με λιμένες, αερολιμένες και βιομηχανικούς/ εμπορευματικούς κόμβους.

Π/Υ: 192.732.570 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ