Διαβίβαση δεδομένων στην Ε.Ε.

Αρχική/Παρακολούθηση/Διαβίβαση δεδομένων στην Ε.Ε.

Η Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1060 (Άρθρο 42), διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα έως τις: 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Πιο συγκεκριμένα διαβιβάζει:

  1. Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε επίπεδο προτεραιότητας και προγράμματος για τα Ταμεία (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής)
  2. Πίνακας 2: Κατανομή των σωρευτικών χρηματοοικονομικών δεδομένων ανά τύπο παρέμβασης για τα Ταμεία (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής)

Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031 η Διαχειριστική Αρχή καλείται να διαβιβάσει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράμματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1060 (Άρθρο 43).

Go to Top