Κατάλογος Πράξεων

Αρχική/ΕΝΤΑΞΕΙΣ/Κατάλογος Πράξεων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 2021/1060, αναρτάται ο Κατάλογος Πράξεων, δηλαδή ο κατάλογος των ενταγμένων έργων του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανά Πρόγραμμα και ανά Ταμείο.

Ο κατάλογος παρέχεται από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) υπό μορφή λογιστικού φύλλου και σε μορφότυπο CSV, επιτρέποντας έτσι την ταξινόμηση, αναζήτηση, εξαγωγή, σύγκριση και εύκολη δημοσίευση των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Τα περιεχόμενα του καταλόγου ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2021/2020  και αφορούν στα εξής πεδία δεδομένων:

α) στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου και, σε περίπτωση δημόσιων συμβάσεων, την επωνυμία του αναδόχου·
β) αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμό του·
γ) για τις πράξεις του ΕΤΘΑΥ που σχετίζονται με αλιευτικό σκάφος, τον αριθμό ταυτοποίησης του μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης, όπως αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής(47)·
δ) την ονομασία της πράξης·
ε) τον σκοπό της πράξης και τα αναμενόμενα ή πραγματικά επιτεύγματά της·
στ) την ημερομηνία έναρξης της πράξης·
ζ) την αναμενόμενη ή την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης·
η) το συνολικό κόστος της πράξης·
θ) το οικείο ταμείο·
ι) τον οικείο ειδικό στόχο·
ια) το ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης·
ιβ) την ένδειξη τοποθεσίας ή τον γεωεντοπισμό για την οικεία πράξη και τη συγκεκριμένη χώρα·
ιγ) για κινητές πράξεις ή πράξεις που καλύπτουν πολλές τοποθεσίες, την τοποθεσία του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομική οντότητα· ή την περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο·
ιδ) τον τύπο της παρέμβασης για την πράξη σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).
Ο κατάλογος περιέχει τις πράξεις που εντάχθηκαν έως την ημερομηνία εξαγωγής, ανανεώνεται κάθε 4 μήνες.

Go to Top