Η Προτεραιότητα 3 (Π 03) αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ με κύρια στόχευση την ανάπτυξη ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος ενδοπεριφερειακής κινητικότητας.

Η Προτεραιότητα 04 (Π 04) αφορά στην ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με έμφαση στον άξονα ΠΑΘΕ/Π, που αποτελεί τμήμα του Πολυτροπικού Διαδρόμου Μεταφορών Ανατολής / Ανατολικής Μεσογείου (Orient/East-Med Corridor) και τις συνδέσεις με αυτόν, με κύρια στόχευση την ανάπτυξη ασφαλούς, συνεκτικού, πολυτροπικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών υψηλής ποιότητας.

Π/Υ: 326.979.126 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ