Τεχνικής Βοήθειας στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αφορούν σε:
  • Έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας/ωρίμανσης των έργων, απρόσκοπτη ένταξη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και του Προγράμματος, μέσω της παροχής τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών κατ’ αντιστοιχία με την τρέχουσα Περίοδο.
  • Κάλυψη των αναγκών υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος
  • Αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού/φορέων/κοινωνικών εταίρων/δυνητικών δικαιούχων, διάχυση καλών πρακτικών και υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας/προβολής της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος

Π/Υ: 23.560.674 €

Π/Υ: 326.979.126 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ