Προγραμματισμός

Αρχική/Προσκλήσεις/Προγραμματισμός

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1960, (Άρθρο 49) η Διαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει τη δημοσίευση στον ιστότοπο χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος. Ο Προγραμματισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενδεικτικά δεδομένα:
α) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων·
β) τον σχετικό στόχο πολιτικής ή τον σχετικό ειδικό στόχο·
γ) το είδος των επιλέξιμων αιτούντων·
δ) το συνολικό ποσό της στήριξης για την πρόσκληση·
ε) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Go to Top