Κριτήρια

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές» 2021-2027 βασίζεται στον «Οδηγό για την Αξιολόγηση των προτάσεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα που υποστηρίζονται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ (στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΤΘΑΥ» που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος τη μεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων για τις δράσεις του Προγράμματος.
Για τα έργα του Προγράμματος επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση, καθώς οι Προσκλήσεις θα απευθύνονται σε συγκεκριμένους δυνητικούς δικαιούχους λόγω της θεσμικής αρμοδιότητάς τους.

Υπάρχουν δύο ομάδες κριτηρίων: 

  1. Κριτήρια Πράξεων (Εκτός Τεχνικής βοήθειας)
  2. Κριτήρια Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας

3η Έκδοση

2023 Ιούνιος

Στο πλαίσιο της 2ης Γραπτής Διαδικασίας, σύμφωνα με το  Άρθρο 6 (παρ. B) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, δόθηκε η έγκριση ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά οι σχετικές προβλέψεις για τα τμηματοποιημένα έργα, και συγκεκριμένα για:
α) την …

3η Έκδοση2024-03-14T09:28:25+02:00

2η Έκδοση

2023 Φεβρουάριος

Στο πλαίσιο της 1ης Γραπτής Διαδικασίας, σύμφωνα με το  Άρθρο 6 (παρ. B) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, και κατόπιν σχετικών οδηγιών που απέστειλε  στην υπηρεσία μας το με α.π. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 443/31-01-23 ηλεκτρονικό μήνυμα της η ΕΥΘΥΟΠΣ, …

2η Έκδοση2024-03-14T09:29:39+02:00

1η Έκδοση

2022 Νοέμβριος

Στο πλαίσιο της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 τον Νοέμβριο 2022 εγκρίθηκε η Μεθοδολογία Αξιολόγησης Προτάσεων και τα Κριτήρια Επιλογής των Πράξεων.

Κριτήρια
Απόφαση
Υποστηρικτικοί Πίνακες

1η Έκδοση2024-03-14T09:30:42+02:00
Go to Top