Το Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027 με την Στρατηγική Επικοινωνίας του, ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος, καθορίζοντας τους σχετικούς επικοινωνιακούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όποτε κρίνεται σκόπιμο, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησής του.

Στρατηγική Επικοινωνίας 2021 2027

Δείκτες_Επικοινωνίας_Στρατηγικής_