Η Προτεραιότητα 05 (Π 05) αφορά σε παρεμβάσεις κατασκευής / αναβάθμισης κρίσιμων ελλειπόντων τμημάτων του οδικού ΔΕΔ-Μ, στοχεύοντας κυρίως στην ολοκλήρωση ενός ασφαλούς και βιώσιμου οδικού ΔΕΔ-Μ και στη βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας.

Η Προτεραιότητα 06 (Π 06) αφορά σε παρεμβάσεις κατασκευής / αναβάθμισης του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ της χώρας, καθώς και συνδέσεων των ΔΕΔ- Μ, με κύρια στόχευση τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης μέσω του οδικού ΔΕΔ-Μ, την άρση της απομόνωσης, τη μείωση της επίδρασης της περιφερειακότητας των γεωγραφικά απομονωμένων και απρόσιτων περιοχών, τη βελτίωση των επίπεδων οδικής ασφάλειας.

Π/Υ: 652.996.359 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ