2023 Φεβρουάριος

Στο πλαίσιο της 1ης Γραπτής Διαδικασίας, σύμφωνα με το  Άρθρο 6 (παρ. B) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, και κατόπιν σχετικών οδηγιών που απέστειλε  στην υπηρεσία μας το με α.π. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 443/31-01-23 ηλεκτρονικό μήνυμα της η ΕΥΘΥΟΠΣ, δόθηκε η έγκριση τροποποίησης των Κριτηρίων Β2 Αξιολόγησης Προτάσεων για πράξεις του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κριτήρια
Υποστηρικτικοί Πίνακες
Απόφαση