2023 Ιούνιος

Στο πλαίσιο της 2ης Γραπτής Διαδικασίας, σύμφωνα με το  Άρθρο 6 (παρ. B) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, δόθηκε η έγκριση ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά οι σχετικές προβλέψεις για τα τμηματοποιημένα έργα, και συγκεκριμένα για:
α) την τροποποίηση της Μεθοδολογίας αξιολόγησης πράξεων,
β) την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής πράξεων
γ) την εισαγωγή νέων κριτηρίων επιλογής για τις πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021

Κριτήρια
Υποστηρικτικοί Πίνακες
Απόφαση