2022 Νοέμβριος

Στο πλαίσιο της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 τον Νοέμβριο 2022 εγκρίθηκε η Μεθοδολογία Αξιολόγησης Προτάσεων και τα Κριτήρια Επιλογής των Πράξεων.

Κριτήρια
Απόφαση
Υποστηρικτικοί Πίνακες