Από τα έργα που έχουν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» επελέγησαν πέντε έργα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, που αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων:
  1. Έργα με σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τομέα των Μεταφορών.
  2.  Έργα με σημαντική συμβολή στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την συνοχή.
  3. Έργα σημαντικά για την εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομία.
  4. Έργα που συμβάλουν στην ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.
  5. Εμβληματικά έργα λόγω μεγέθους / συμμετοχής στο Πρόγραμμα.