Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 7314
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 07.02.2024
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 21.12.2029

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 10.3.1.
Συνημμένα Πρόσκλησης 10.3.1 
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους