Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 1109
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 18.03.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 10.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 10.1.1 (για υποβολή από 11.03.2024)
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους

Παλαιότερες εκδόσεις:
Πρόσκληση 10.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 10.1.1