Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 6131
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων:01.12.2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων:31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 9.2.2
Συνημμένα Πρόσκλησης 9.2.2
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους