Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 5538
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων:21.11.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων:31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 9.2.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 9.2.1 (για υποβολή από 11.03.2024)
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους

Παλαιότερη έκδοση:
Πρόσκληση 9.2.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 9.2.1