Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 931
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων:21.03.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων:31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
1η τροποποίηση Πρόσκλησης 9.1.1 
Συνημμένα Πρόσκλησης 9.1.1. (για υποβολή από 30.4.2024)

Παλαιότερες εκδόσεις:
Πρόσκληση 9.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 9.1.1. (για υποβολή από 11.03.2024)
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους


Πρόσκληση 9.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 9.1.1