Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2669
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 25.04.2024
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 5.2.1
02α_Συνημμένα Πρόσκλησης 5.2.1.
02β_Συνημμένα Πρόσκλησης 5.2.1.
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους