Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 5911
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 16.01.2024
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 5.1.2
02α_Συνημμένα Πρόσκλησης 5.1.2.
02β_Συνημμένα Πρόσκλησης 5.1.2.
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους