Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 5541
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 15.11.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 5.1.1.
Συνημμένα Πρόσκλησης 5.1.1
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους