Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 414
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 17.12.2022
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 1.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 1.1.1 (για υποβολή από 11.03.2024)
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους

Παλαιότερη έκδοση:
Πρόσκληση 1.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 1.1.1