Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 6572
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 16.01.2024
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 1.2.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 1.2.1
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους