2023 Φεβρουάριος

Αφορά στην έγκριση της πρότασης Κριτηρίων Β2 Αξιολόγησης Προτάσεων για πράξεις του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α) Γραπτή Διαδικασία από 24.02.2023 έως 03.03.2023
Γραπτή Διαδικασία

β) Απόφαση
Απόφαση 1ης Γραπτής Διαδικασίας