1η Γραπτή Διαδικασία

1η Γραπτή Διαδικασία της 24/02/2023
Αφορά στην έγκριση της πρότασης Κριτηρίων Β2 Αξιολόγησης Προτάσεων για πράξεις του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών …