09/11/2023: Πρόσκληση «Οδικές συνδέσεις με Λιμένες»

Αφορά στην υλοποίηση τμηματοποιημένων έργων και συμβάλλουν στην συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών μέσω της διασύνδεσης του οδικού …