Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμμορφώνεται με τον Κανονισμό  2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Έχει εκδοθεί η με αριθ. 61673 – 11/06/2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί Ορισμού  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer DPO) για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER – DPO)

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer / DPO) για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ορίζεται ο:

  • κ. Ρούσκας Οδυσσέας, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης,
    Τηλ.: 2103742039
    Emailorouskas@mnec.gr  (ή/και στο email: dpoespa@mnec.gr)

με αναπληρώτρια την

  • κα. Μιχαηλίδου Σωτηρία, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης,
    Τηλ.: 2103742041
    Emailsotiria@mnec.gr (ή/και στο email: dpoespa@mnec.gr)

σε εφαρμογή των άρθρων 37 «Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» και 38 «Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 39 «Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.