Η ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ συμμορφώνεται με τον Κανονισμό  2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Απόφαση 115912 (ΦΕΚ Β/6206/6-12-2022) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ότι:

” VI. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO ΕΣΠΑ)
Το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΣΠΑ (Data Protection Officer-DPO/ΕΣΠΑ) διευκολύνει τη συμμόρφωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία (που έχουν προσδιορισθεί βάσει του άρθρου 53 του ν. 4914/2022) με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται και διακινούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ και ΠΣΣΚΕΗΣ, – των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Ειδικότερα το Αυτοτελές Γραφείο, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO/ΕΣΠΑ) ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
VI.1. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)) και τον ν. 4624/2019 (Α` 137),
VI.2. Ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει συστάσεις στον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
VI.3. Συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας μαζί της, VI.4. Συνεισφέρει σε υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR),
VI.5. Παρέχει συμβουλές σε θέματα καταγραφής των αρχείων και διενέργειας εκτίμησης (μελέτης) αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
VI.6. Παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ^Δ/GDPR).
Το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer- DPO/ ΕΣΠΑ) υποστηρίζεται από τις
υπόλοιπες Μονάδες της ΕΥΘΥΠΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.”