Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 5173
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 10.11.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 7.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 7.1.1 (για υποβολή από 11.03.2024)
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους

Παλαιότερες εκδόσεις:
Πρόσκληση 7.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης κωδ 7.1.1