Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2628
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 28.10.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 6.1.2
Συνημμένα Πρόσκλησης 6.1.2 (για υποβολή από 11.03.2024)
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους

Παλαιότερη έκδοση:
Πρόσκληση 6.1.2
Συνημμένα Πρόσκλησης 6.1.2