Αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την κατασκευή νέων γραμμών, καθώς και της επέκτασης υφιστάμενων γραμμών της μητροπολιτικής περιοχής Αθηνών, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.viii «Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» και του Πεδίου Παρέμβασης 081 «Υποδομή για καθαρές Αστικές Μεταφορές».

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 17.12.2022
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31.12.2027

Μοιραστείτε το!