0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (11-2023) / σε €
Εξέλιξη προγράμματος 70%
0
ΕΝΤΑΞΕΙΣ (11-2023) / ΣΔΔ σε €
Εξέλιξη προγράμματος 85%
0
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (11-2023) / ΣΔΔ σε €
Εξέλιξη προγράμματος 90%
0
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (11-2023) / ΣΔΔ σε €
Εξέλιξη προγράμματος 50%