0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (03-2024) / σε €
Εξέλιξη προγράμματος 70%
0
ΕΝΤΑΞΕΙΣ (03-2024) / ΣΔΔ σε €
Εξέλιξη προγράμματος 85%
0
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (03-2024) / ΣΔΔ σε €
Εξέλιξη προγράμματος 90%
0
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (03-2024) / ΣΔΔ σε €
Εξέλιξη προγράμματος 50%