Συνολική Δημόσια Δαπάνη260.300,80 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη260.300,80 €

ΔικαιούχοςΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

MIS πράξης6001328

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης  περιλαμβάνει δράσεις παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, που σχετίζονται με την υποστήριξη υλοποίησης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 και οι οποίες εκ της φύσεώς τους χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ως προς την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ως προς τους απαιτούμενους πόρους που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν από το υφιστάμενο προσωπικό στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες εντάσσονται στην κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών τεχνικής βοήθειας Β.1 «Αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού)» και Β.3.1. «Σύμβουλοι».

Ειδικότερα, με την παρούσα πράξη, η ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θα λάβει υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης της ΕΥΔ, νομικής και μηχανογραφικής υποστήριξης ως ακολούθως:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Σύμβουλος Υποστήριξης Συστημάτων Λογιστικής Διαχείρισης και Οργάνωσης
ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 .Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Υπηρεσίες Παροχής Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ για την πιστοποίησή της κατά ISO 9001:2015
ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και διενέργεια ετησίων επιτηρήσεων.