Συνολική Δημόσια Δαπάνη334.800,00 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη334.800,00 €

ΔικαιούχοςΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

MIS πράξης6007203

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων σε θέματα που έχουν σχέση με:
1. την υποστήριξη της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ στις διαδικασίες της αξιολόγησης της πορείας και των επιπτώσεων υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
2. την υποστήριξη της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ για την
• επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 και της πρότασης της 1ης αναθεώρησής αυτού
• παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027
• εκπόνηση Φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου της 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027