Συνολική Δημόσια Δαπάνη262.189.896,00 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη262.189.896,00 €

ΔικαιούχοςΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ)

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

MIS πράξης6002717

Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή υποτμημάτων του Οδικού τμήματος «Μπράλος – Άμφισσα» του άξονα «Λαμία- Ιτέα – Αντίρριο», ο οποίος αποτελεί μέρος του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει :

  • Τα τμήματα από τον Μπράλο (χ.θ. 0+000) μέχρι την Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (χ.θ. 7+300) και
  • Το τμήμα από τον Ισόπεδο Κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη (χ.θ. 14+000) έως την Άμφισσα (χ.θ. 30+700),

μήκους περίπου 24,0 km, με χαρακτηριστικά δίιχνης διατομής.