Συνολική Δημόσια Δαπάνη1.113.313,00 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη1.113.313,00 €

ΔικαιούχοςΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

MIS πράξης6004844

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει σύνολο δράσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ με αντικείμενο σχετικό με:

  • έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού του προσωπικού,
  • εκπαίδευση του προσωπικού,
  • υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων-συνεδριάσεων-συσκέψεων,
  • έξοδα δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων,
  • γενικά έξοδα λειτουργίας,
  • υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης κτιρίου καθώς και
  • προμήθειες για τον εξοπλισμό των γραφείων (όπως έπιπλα, βιβλία, Η/Υ περιφερειακών κ.ά.).