Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2988
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 09.07.2024
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 21.12.2029

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 11.3.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 11.3.1
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους