Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 5171
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 08.12.2023
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31.12.2027

Εν ισχύ Πρόσκληση:
Πρόσκληση 11.1.1
Συνημμένα Πρόσκλησης 11.1.1
Οδηγίες για πραγματικούς δικαιούχους