Αφορά δράσεις, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
• Εκπόνηση – ωρίμανση – επικαιροποίηση Τεχνικών Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης, • Έλεγχο, έγκριση των Τεχνικών Μελετών των έργων
• Εκπονήσεις Μελετών: Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Τροποποίησης ή/και Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ΤΕΠΕΜ, ΠΠΔ, ΠΠΠΑ,/ υποστηρικτικών / προπαρασκευαστικών που σχετίζονται με υποδομές μεταφορών, εξειδικευμένων / στρατηγικών / βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων, • Υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα του τομέα πολιτικής των Μεταφορών, • Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση έργων, • Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 17/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2027

Μοιραστείτε το!