Επικαιροποίηση: 03/2022

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ διατηρεί κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β’ 677/03-03-2017), όπως τροποποιήθηκε σε συνέχεια του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’).

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Την Ανοιχτή Πρόσκληση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Τα Επικαιροποιημένα Παραρτήματα μπορείτε να τα βρείτε στους εξής συνδέσμους:

Παράρτημα I, Παράρτημα II, Παράρτημα III και Παράρτημα IV.

Επισημαίνουμε ότι από 01/06/2021 καταργήθηκε το ΤΕΥΔ και ως εκ τούτου το Παράρτημα ΙΙΙ είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο συμπληρώνεται μέσω της ιστοσελίδας  https://espd.eprocurement.gov.gr/  χρησιμοποιώντας το xml που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Μονάδα Γ’,

Κόνιαρη 15, 11471, Αθήνα, τηλ 210 6930156, email: ymeperaa@mou.gr.