Επικαιροποίηση: 02/2024

Η ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (πρώην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) διατηρεί κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β’ 677/03-03-2017), όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθ. 780/2024 (ΦΕΚ Β΄ 512/26-01-2024) Υπουργική Απόφαση (και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 4412/16).

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Την Ανοιχτή Πρόσκληση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Τα Επικαιροποιημένα Παραρτήματα μπορείτε να τα βρείτε στους εξής συνδέσμους:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρώνεται μέσω της ιστοσελίδας  https://espd.eprocurement.gov.gr/  χρησιμοποιώντας το xml που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Σύμφωνα με τη με αριθ. 780/18-01-2024 ΥΑ (ΦΕΚ 512 Β), η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο της ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ παραμένει ανοικτή μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61). Αντίστοιχα, παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στους καταλόγους που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (πρώην ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Μονάδα Γ’,

Κόνιαρη 15, 11471, Αθήνα, email: metafores@mou.gr.